DANE
KONTAKTOWE

Więcej informacji

Plany studiów
Karty przedmiotów

Więcej informacji

EGZAMIN DYPLOMOWY

Więcej informacji

DZIEKANAT
WM

Więcej informacji

Charakterystyka absolwenta wg specjalności

Specjalność: Inżynieria Jakości

Specjalność: Zarządzanie produkcją i usługami

Specjalność: Zarządzanie Logistyczne


 Specjalność: Inżynieria Jakości

Absolwent specjalności łączy inżynierską wiedzę z zakresu budowy i eksploatacji maszyn z elementami wiedzy z dziedziny ekonomii i informatyki stosowanej; zna również i potrafi wdrażać systemy zapewniania jakości oraz nowoczesne techniki realizacji prac badawczo-rozwojowych. Rosnąca na rynku konkurencja wśród przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych wymusza na nich konieczność legitymowania się certyfikatami jakości, a to wiąże się z koniecznością zatrudniania specjalistów z zakresu Inżynierii Jakości. Specjalistów ds. Jakości kształcą od lat uczelnie i wydziały o profilu ekonomicznym, przekazując im jednak przede wszystkim wiedzę z zakresu systemowych aspektów jakości. Po kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji absolwent specjalności Inżynieria Jakości wyposażony jest dodatkowo w odpowiednią wiedzę inżynierską, co daje mu wyraźną przewagę. Zdobyta wiedza sprawia, że absolwent specjalności przygotowany jest do twórczej i kreatywnej pracy w dziedzinie:

 • projektowania, wdrażania i prowadzenia systemowego zarządzania jakością w zakresie norm serii ISO 9000:2000, ISO 14000 i PN-N 18000,
 • kontroli jakości,
 • realizacji audytów wewnętrznych,
 • nadzorowania procesów certyfikacji i notyfikacji w ramach norm ISO i UE,
 • wdrażania komercyjnych-informatycznych systemów wspomagających zarządzanie jakością, projektowanie i realizację procesów produkcyjnych,
 • opracowywania i wdrażania własnych-informatycznych systemów wspomagających zarządzanie jakością,
 • realizacji projektów w zakresie wirtualnej rzeczywistości,
 • realizacji i nadzoru prac badawczo-rozwojowych.

Poszukiwani na rynku europejskim absolwenci specjalności Inżynieria Jakości znajdują zatrudnienie na stanowisku: menedżera ds. jakości, pełnomocnika dyrektora ds. systemu zarządzania jakością, audytora wewnętrznego, specjalisty w zakresie zapewniania jakości, specjalisty ds. zarządzania projektami i procesami. Wiedza inżynierska z zakresu budowy maszyn wsparta gruntownym przygotowaniem informatycznym, ekonomicznym i menedżerskim gwarantuje zatrudnienie absolwentów zarówno w dużych, jak i małych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Dobre przygotowanie informatyczne, znajomość metod numerycznych oraz metodyki badań umożliwia absolwentom podjęcie również pracy naukowo-badawczej w wyższych uczelniach, instytutach badawczych i przemysłowych jednostkach badawczo-rozwojowych, co ma szczególne znaczenie w kontekście sformułowanej w 2003 r. prognozy ekspertów Komisji Europejskiej o konieczności utworzenia w Europie ok. 700 000 nowych miejsc pracy związanych z badaniami naukowymi w obszarze nauk ścisłych i nowoczesnych technologii.


 

Specjalność: Zarządzanie produkcją i usługami

Absolwenci tej specjalności zdobywają wykształcenie z zakresu nowoczesnych metod zarządzania produkcją i usługami, wsparte wiadomościami z podstaw mechaniki i budowy maszyn. Duży nacisk w procesie dydaktycznym kładzie się na opanowanie technik informatycznych i zastosowanie systemów komputerowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W kształceniu uwzględnia się również zarządzanie przez jakość, co jest zgodne z wymogami europejskiego rynku pracy.

Absolwenci otrzymują solidne podstawy z zakresu:

 • zarządzania produkcją,
 • planowania i modelowania procesów produkcyjnych.
 • kierowania zespołami zadaniowymi w przedsiębiorstwie,
 • zarządzania realizacją projektów,
 • organizacji działalności usługowej,
 • metod projektowania i konstrukcji maszyn oraz procesów wytwarzania,
 • zastosowania systemów komputerowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem i w produkcji.

Interdyscyplinarny charakter przekazywanej wiedzy może być przydatny także w zarządzaniu administracją i zasobami osobowymi w przedsiębiorstwach usługowych.


 

Specjalność: Zarządzanie Logistyczne

Absolwenci tej specjalności zdobywają wykształcenie z zakresu zarządzania logistycznego i inżynierii mechanicznej, przy czym szcególny nacisk położony jest na zdobycie umiejętności w korzystaniu z informatycznych narzędzi wspomagających zarządzanie łańcuchem dostaw, planowanie i sterowanie produkcją, projektowanie wyrobów oraz inżynierię kosztów. Do tych narzędzi można zaliczyć:

 • zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem - SAP i Rekord ERP,
 • informatyczne systemy wspomagania zarządzania przedsięwzięciami - MS Projekt,
 • komputerowe systemy wspomagania prac inżynierskich - techniki CAx,
 • systemy do modelowania i symulacji, oraz reinżynierii procesów produkcyjnych,
 • systemy zarządzania zasobami ludzkimi i relacjami z klientami CRM,
 • internetowe systemy obsługi procesów logistycznych i sprzedaży.

Aby przygotować absolwentów tej specjalności do pracy w przedsiębiorstwach o charakterze międzynarodowym w trakcie przebiegu studiów realizowane są międzynarodowe projekty z udziałem studentów i profesorów uczelni zagranicznych. Wyraźnie uprofilowane wykształcenie techniczne z gruntownym przygotowaniem informatycznym, ekonomicznym i menedżerskim gwarantuje zatrudnienie absolwentów w każdym dużym, średnim czy małym zakładzie pracy, zajmującym się produkcją przemysłową, handlem, usługami lub środowiskiem naturalnym i to w obszarach związanych z pracami inżynierskimi jak i ekonomią, zarządzaniem lub marketingiem tych zakładów.